XXIV MANIFA WARSZAWSKA – 30 września 2023

XXIV MANIFA WARSZAWSKA

(english below)
To nie pomyłka, w tym roku warszawska Manifa odbędzie się we wrześniu!

28 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. Chcemy uczcić ten dzień wspólnie z Wami, w sobotę 30 września, przemarszem przez ulice Warszawy.

W tym roku będziemy iść pod hasłem:

ABORCYJNA KOALICJA, A NIE KOŚCIÓŁ I POLICJA!

✊✊✊

Wierzymy, że opresja kościoła i państwa dotyczy nas niezależnie od płci, wieku, stanu zdrowia, pochodzenia, narodowości, klasy, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Intersekcjonalne siostrzeństwo, solidarność ponad podziałami oraz radykalna empatia to jedyna droga walki, na którą jesteśmy gotowe. Chcemy, aby wszystkie osoby, które na co dzień doświadczają dyskryminacji, niesprawiedliwości społecznych i wykluczeń, których problemy pozostają niewidoczne a głosy niewysłuchane, tego dnia mogły poczuć, że ulice należą do nas, że to Twoja przestrzeń, że jesteśmy widoczne.

Lokatorki, matki, seniorki, uchodźczynie, pracownice seksualne, osoby nieheteronormatywne, queerowe i transpłciowe, aktywistki, osoby z niepełnosprawnościami i osoby pomagające w aborcjach — to tylko niektóre z nas. Dzielą nas różne doświadczenia, ale łączy wspólna walka, dlatego bądźmy tego dnia razem.

Tego dnia chcemy pełnię partycypacji oddać grupom oddolnym, kolektywom i organizacjom pozarządowym, do współpracy w organizacji wydarzenia nie zapraszamy natomiast partii politycznych. Jeśli jesteś osobą należącą do partii, jesteś u nas mile widziana, jednakże prosimy o nieprzynoszenie materiałów, banerów, flag itd. partyjnych.

⏳ KIEDY: 30 września 2023 (sobota), od godz. 15
📌 START: plac Defilad w Warszawie
🗺️ TRASA I WIĘCEJ INFORMACJI: wkrótce
Facebook event

Wsparcie dla Manify: https://zrzutka.pl/sbsvwh

Manifa jest pokojową demonstracją, która nie nawołuje do jakiegokolwiek przestępstwa i nienawiści, i nie pochwala tychże. Korzystamy z naszej wolności do gromadzenia się publicznie i wyrażania naszych poglądów.


ENGLISH

This time, the the Manifa Warsaw will take place in September!

28th of September is the International Safe Abortion Day. We want to celebrate this day together with you on Saturday, September 30, by marching through the streets of Warsaw in the annual feminist demonstration XXIV Manifa Warsaw.

This year, we will march under the slogan:

ABORTION COALITION, NOT THE CHURCH AND POLICE!

✊✊✊

We believe that the oppression of the church and the state affects us regardless of gender, age, health, descent, nationality, class, sexual orientation, or gender identity. Intersectional sisterhood, solidarity beyond divisions, and radical empathy are the only ways of fighting that we are prepared for. We want everyone who experiences discrimination, social injustices, and exclusion on a daily basis, whose problems remain invisible, and whose voices go unheard, to feel on this day that the streets belong to us, that it is your space, and to show that we are here.

Tenants, mothers, seniors, refugees, sex workers, non-heteronormative, queer, and transgender, activists, people with disabilities, and those helping with abortions are just some of us. We share different experiences, but we are united in our common struggle, so let’s be together on this day.

On this day, we want to fully empower grassroots groups, collectives, and NGOs to collaborate in organizing the event, but we do not invite political parties to participate. If you are a member of a political party, you are welcome to join us, but please refrain from bringing party materials, banners, flags, etc.

⏳ TIME: September 30, 2023 (Saturday), from 3:00 PM
📌 START: Defilad Square in Warsaw
🗺️ ROUTE AND MORE: coming soon
Facebook event

Support us financially: https://zrzutka.pl/sbsvwh

Manifa is a peaceful demonstration that does not promote any criminal activities or hatred and does not endorse them. We are exercising our freedom to gather publicly and express our views.