Lekarki Pro-Abo

English / Ukrainian / Belarusian / back to the list

Polish

Nazywam się Melania Ryś, jestem lekarką rezydentką Ginekologii i Położnictwa oraz członkinią i założycielką nieformalnej Grupy Lekarki Pro Abo, która zrzesza medyczki popierające Dostęp do wolnej aborcji. Współpracuję również z Aborcyjnym Dream Teamem. Dziękuję bardzo Porozumieniu Kobiet 8 Marca za zaproszenie nas na tę platformę. I dziękuję wam wszystkim za przybycie na Manifę, gdzie wspólnie walczymy o to, żeby podstawowe prawa człowieka obejmowały wszystkie osoby, a nie tylko białych, heteroseksualnych cismężczyzn. Bo właśnie prawem człowieka jest dostęp do wolnej aborcji, która jest tematem przewodnim tegorocznej Manify. Artykuł 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi, że “Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.” Czymże innym jest zakaz aborcji zmuszający do kontynuowania niechcianej ciąży jako karę na sex, jeśli nie bezpośrednim pogwałceniem tego prawa. Ponadto, artykuł 8 tej samej konwencji, równie ważny, gwarantuje “prawo każdej osoby do poszanowania jej życia prywatnego i rodzinnego”. Aborcja jako interwencja medyczna, służąca między innymi odpowiedzialnemu planowaniu rodziny, jest tym prawem chroniona. Wprowadzenie aborcji na życzenie byłoby kamieniem milowym w feministycznej walce o odzyskanie kontroli nad swoim życiem i ciałem. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, również uznaje dostęp do bezpiecznej aborcji za fundamentalne prawo reprodukcyjne. Opierając się na ich wytycznych, wiemy, że ograniczanie dostępu do aborcji prowadzi do niebezpiecznych praktyk i zagrożeń dla zdrowia i życia osób w ciąży w krajach rozwijających się, a w Polsce powoduje, że osoby szukające dostępu do aborcji są zmuszone do wyjazdów za granicę oraz są narażone na bycie oszukanymi przez handlarzy leków. Zakaz aborcji prowadzi również do utrudnienia dostępu do ochrony zdrowia osobom wykonujących domową aborcję przy użyciu mifepristonu i mizoprostolu. Wielokrotnie słyszałyśmy w mediach o przypadkach osób traktowanych przez personel medyczny w skandaliczny sposób, ze względu na ich aborcję lub podejrzenie aborcji. Jeśli spojrzymy na to z perspektywy wiedzy z zakresu ginekologii i położnictwa, dowiemy się, parafrazując najnowsze wytyczne WHO „Abortion Care Guideline”, że aborcja na życzenie jest bezpieczna, jeśli przeprowadzana jest przez odpowiednio przeszkoloną osobę. Co oznacza, że nie jest do tego konieczne wykształcenie medyczne, a aborcję farmakologiczną można wykonać samodzielnie w domu po uzyskaniu instruktażu. Dlatego tak ważna jest działalność Aborcji Bez Granic i zrzeszonych w niej organizacji, za która jesteśmy niesamowicie wdzięczne. Aborcja Bez Granic pomaga organizacyjnie i finansowo w wyjazdach za granice, Women Help Women zaopatruje w leki aborcyjne, Aborcyjny Dream Team we wsparcie i wiedzę, a Ciocie Basia, Wienia i Czesia pomagają na miejscu w kontakcie z klinikami aborcyjnymi. Ich pomoc jest nieoceniona i to dzięki nim Polki mają dostęp do aborcji. Ale nie może tak być, że oddolny ruch ma na swoich barkach pracę, która jest obowiązkiem państwa! Dlatego dzisiaj stoimy tutaj razem, aby wspólnie domagać się wprowadzenia aborcji na życzenie jako fundamentalnego prawa człowieka. Każdy zasługuje na prawo do decydowania o własnym życiu, ciele i przyszłości.

Dziękuję.

English

Ladies and Gentlemen,

My name is Melania Ryś, and I am a resident doctor in Gynecology and Obstetrics and a member and founder of the informal group “Lekarki Pro Abo”, which brings together medical professionals supporting free abortion access. I also collaborate with the “Aborcyjny Dream Team”. I thank the Women’s Agreement of March 8th for inviting us to this platform. And thank you all for attending the Manifa, where together we fight to ensure that basic human rights cover everyone, not just white, heterosexual cis-men. Because free abortion access is indeed a human right, which is the main topic of this year’s Manifa. Article 3 of the European Convention on Human Rights states, “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.” What else is an abortion ban forcing the continuation of unwanted pregnancy as a punishment for sex, if not a direct violation of this right? Moreover, Article 8 of the same convention, equally important, guarantees “the right to respect for private and family life”. Abortion, as a medical intervention serving, among other things, responsible family planning, is protected by this right. Introducing abortion on demand would be a milestone in the feminist fight to reclaim control over one’s life and body. The WHO, or the World Health Organization, also recognizes access to safe abortion as a fundamental reproductive right. Based on their guidelines, we know that limiting abortion access leads to dangerous practices and health risks for pregnant individuals in developing countries. In Poland, it causes people seeking abortion to travel abroad and risks being cheated by drug dealers. Abortion bans also hinder health care access for those who perform home abortions using mifepristone and misoprostol. We have often heard in the media about cases of individuals treated scandalously by medical staff due to their abortion or suspected abortion. If we look at it from the perspective of knowledge in gynecology and obstetrics, we learn, paraphrasing the latest WHO “Abortion Care Guideline”, that abortion on demand is safe when performed by a properly trained individual. This means that medical training is not necessary, and pharmacological abortion can be performed independently at home after obtaining instruction. Hence, the activities of Abortion Without Borders and affiliated organizations, for which we are incredibly grateful, are so crucial. Abortion Without Borders assists organizationally and financially with trips abroad; Women Help Women supplies abortion drugs; Aborcyjny Dream Team provides support and knowledge; and Ciocie Basia, Wienia, and Czesia assist locally in contact with abortion clinics. Their help is invaluable, and it’s thanks to them that Polish women have access to abortion. But it can’t be that a grassroots movement bears the burden of work that is the state’s duty! That’s why we stand here today together, demanding the introduction of abortion on demand as a fundamental human right. Everyone deserves the right to decide about their own life, body, and future.

Thank you.

Ukrainian

Пані та панове,

Мене звати Меланія Рис, я лікарка-резидентка з гінекології та акушерства, а також засновниця неформальної групи “Лікарки Pro Abo”, яка об’єднує жінок, лікарок, які підтримують доступ до безкоштовних абортів. Я також співпрацюю з Abortion Dream Team. Щиро дякую Жіночому Альянсу 8 березня (Porozumienie kobiet 8 marca) за запрошення на цю платформу. І дякую всім вам за те, що прийшли на Маніфу, де ми разом боремося за основні права людини, які стосуються всіх людей, а не лише білих гетеросексуальних чоловіків. Тому що це право людини – мати доступ до безкоштовного аборту, що є темою цьогорічної Маніфестації. Стаття 3 Європейської конвенції з прав людини говорить, що “Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню”. Що таке заборона абортів, примушування до продовження небажаної вагітності як покарання за секс, як не пряме порушення цього права. Крім того, стаття 8 цієї ж конвенції, не менш важлива, гарантує “право кожного на повагу до його приватного і сімейного життя”. Аборт як медичне втручання з метою, серед іншого, відповідального планування сім’ї захищається цим правом. Запровадження аборту на вимогу стало б важливою віхою у боротьбі феміністок за відновлення контролю над власним життям і тілом. ВООЗ, або Всесвітня організація охорони здоров’я, також визнає доступ до безпечного аборту фундаментальним репродуктивним правом. На основі їхніх рекомендацій ми знаємо, що обмеження доступу до абортів призводить до небезпечних практик і ризиків для здоров’я та життя вагітних у країнах, що розвиваються, а в Польщі призводить до того, що люди, які шукають доступ до абортів, змушені виїжджати за кордон і наражаються на ризик стати жертвами шахрайства з боку наркоторговців. Заборона абортів також призводить до того, що люди, які роблять аборти в домашніх умовах за допомогою міфепристону і мізопростолу, мають труднощі з доступом до медичної допомоги. Ми неодноразово чули в засобах масової інформації про випадки скандального ставлення до людей з боку медичного персоналу через їхні аборти або підозри на аборти. Якщо ми подивимося на це з точки зору знань з гінекології та акушерства, то дізнаємося, перефразовуючи останню постанову ВООЗ “Abortion Care Guideline”, що аборт на вимогу є безпечним, якщо його виконує належним чином підготовлена особа. Це означає, що для нього не потрібна медична освіта, і що фармакологічний аборт можна зробити самостійно в домашніх умовах після інструктажу. Саме тому робота “Аборту без кордонів” та його афілійованих організацій є такою важливою, за що ми їм неймовірно вдячні. “Аборт без кордонів” допомагає організаційно та фінансово з поїздками за кордон, “Жінки допомагають жінкам” надає медикаменти для переривання вагітності, Abortion Dream Team – підтримку та знання, а Ciocie Basia, Wienia i Czesia допомагають на місцях з контактами до клінік, де роблять аборти. Їхня допомога неоціненна, і саме завдяки їм польські жінки мають доступ до аборту. Але не може бути так, щоб держааа переклали на плечі низового руху роботу, яка є її обов’язком! Ось чому сьогодні ми стоїмо тут разом, щоб вимагати запровадження аборту на вимогу як фундаментального права людини. Кожна людина заслуговує на право розпоряджатися власним життям, тілом та майбутнім.

Дякую вам.

Belarusian

Спадарства,

Мяне клічуць Мелані рыс, я лекар-рэзідэнтка па гінекалогіі і акушэрстве, а таксама заснавальніца нефармальнай групы “доктара Pro Abo”, якая аб’ядноўвае жанчын, ликарок, якія падтрымліваюць доступ да бясплатных абортаў. Я таксама супрацоўнічаю з Abortion Dream Team. Вялікі дзякуй жаночаму Альянсу 8 сакавіка (Porozumienie kobiet 8 marca) за запрашэнне на гэтую платформу. І дзякуй усім за тое, што прыйшлі на маніфест, дзе мы разам змагаемся за асноўныя правы чалавека, якія закранаюць усіх людзей, а не толькі белых гетэрасексуальных мужчын. Таму што гэта права чалавека мець доступ да бясплатнага аборту, што з’яўляецца тэмай маніфестацыі гэтага года. Артыкул 3 Еўрапейскай канвенцыі аб правах чалавека абвяшчае, што”ніхто не можа быць падвергнуты катаванням, бесчалавечным або прыніжаючым годнасць абыходжанням або пакаранням”. Што такое забарона абортаў, прымус да працягу непажаданай цяжарнасці як пакаранне за сэкс, як не прамое парушэнне гэтага права. Акрамя таго, артыкул 8 гэтай жа канвенцыі, не менш важная, гарантуе”права кожнага на павагу да яго прыватнага і сямейнага жыцця”. Аборт як медыцынскае ўмяшанне з мэтай, сярод іншага, адказнага планавання сям’і абараняецца гэтым правам. Увядзенне аборту па патрабаванні стане важнай вяхой у барацьбе феміністак за аднаўленне кантролю над уласным жыццём і целам. СААЗ, або Сусветная Арганізацыя Аховы здароўя, таксама прызнае доступ да бяспечнага аборту фундаментальным рэпрадуктыўным правам. Грунтуючыся на іх рэкамендацыях, мы ведаем, што абмежаванне доступу да абортаў прыводзіць да небяспечных практык і рызыках для здароўя і жыцця цяжарных жанчын у краінах, якія развіваюцца, а ў Польшчы прыводзіць да таго, што людзі, якія шукаюць доступ да абортаў, вымушаныя выязджаць за мяжу і падвяргаюцца рызыцы стаць ахвярамі махлярства з боку наркагандляроў. Забарона абортаў таксама прыводзіць да таго, што людзі, якія робяць аборты ў хатніх умовах з дапамогай мифепристона і мизопростола, маюць цяжкасці з доступам да медыцынскай дапамогі. Мы неаднаразова чулі ў сродках масавай інфармацыі пра выпадкі скандальнага стаўлення да людзей з боку медыцынскага персаналу з – за іх абортаў або падазрэнняў на аборты. Калі мы паглядзім на гэта з пункту гледжання ведаў у галіне гінекалогіі і акушэрства, то даведаемся, перафразуючы апошняя пастанова СААЗ “Abortion Care Guideline”, што аборт па патрабаванні з’яўляецца бяспечным, калі яго выконвае належным чынам падрыхтаванае твар. 

Гэта азначае, што для яго не патрабуецца медыцынскую адукацыю, і што фармакалагічны аборт можна зрабіць самастойна ў хатніх умовах пасля інструктажу. Менавіта таму праца “аборту без межаў” і яго афіляваных арганізацый з’яўляецца такой важнай, за што мы ім неверагодна ўдзячныя. “Аборт без межаў” дапамагае арганізацыйна і фінансава з паездкамі за мяжу, “жанчыны дапамагаюць жанчынам” прадастаўляе медыкаменты для перапынення цяжарнасці, Abortion Dream Team – падтрымку і веды, а Ciocie Basia, Wienia i Czesia дапамагаюць на месцах з кантактамі ў клінікі, дзе робяць аборты. Іх дапамога неацэнная, і менавіта дзякуючы ім польскія жанчыны маюць доступ да аборту. Але не можа быць так, каб держааа пераклалі на плечы нізавога руху працу, якая з’яўляецца яе абавязкам! Вось чаму сёння мы стаім тут разам, каб запатрабаваць ўвядзення аборту па патрабаванні ў якасці фундаментальнага права чалавека. Кожны чалавек заслугоўвае права распараджацца ўласным жыццём, целам і будучыняй. Дзякуй.