Joanna z Krakowa

English / Ukrainian / Belarusian / back to the list

Polish

Mam na imię Joanna, jestem z Krakowa i miałam aborcję. Ale o tym już wiecie. Dowiedziała się cała Polska, gdy na własnej skórze mogłam się przekonać czym jest aborcyjna stygma w kraju, który zgotował piekło kobiet.

Czym jest właściwie stygma? Stygmatyzuje się to, co społecznie tabuizowanie – to, co w danej kulturze nie jest znormatywizowane. Przyjechałam do Warszawy po to, żeby powiedzieć wam, że aborcja jest normalna. Mówię to otwarcie i bez wstydu. Najwyższa pora przerwać tabu.

Dane Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny pokazują, że w Polsce każdego roku robi się do 200 tys aborcji. ABT, który – w przeciwieństwie do polskiego systemu opieki zdrowotnej – w tych aborcjach rzeczywiście pomaga, podaje, że ⅓ kobiet w Polsce miała przynajmniej jedną aborcję. Jak długo będziemy tabuizować i stygmatyzować to, co od dawna wydarza się na porządku dziennym?

Pytanie o to kto powinien decydować o naszym ciele, o naszej intymności jest żenujące. Kobiety od zawsze przerywają niechciane ciąże i zamiast zamiatać problem pod dywan, lub zasłaniać się fałszywą troską przemocowego państwa, zastanówmy się w jaki sposób im naprawdę pomóc i zapewnić bezpieczeństwo.

Podejmując decyzję o własnej aborcji nie złamałam w żaden sposób prawa. Wiedziałam też, że Tabletki, które otrzymałam od Women Help Women są bezpieczne, są rekomendowane przez światową organizację zdrowia. Pomimo, że nie złamałam prawa zostałam potraktowana jak przestępczyni przez policję, która w gabinecie ginekologicznym zmusiła do rozebrania się grożąc rewizją ciała. Dlaczego? Bo prawie dwa tygodnie po aborcji doniosła na mnie moja własna lekarka.

Przemoc policji i nadużycia lekarskie to jedno. Lecz Kiedy głośno sprzeciwiłam się łamaniu moich praw, praw kobiet, elementarnych praw człowieka, uruchomiłam nową machinę. Machinę przemocy systemowej. Hejt, “przypadkowe” ujawnienie moich danych w mediach, zdemonizowanie mojego wizerunku i podważanie mojej wiarygodności. To społeczna kara za głośne wytknięcie błędów systemu

Jednak takie próby zastraszania są skuteczne tylko wtedy, gdy dajemy się zastraszyć. Dlatego bez strachu będę powtarzała swoją historię i mój przekaz do wszystkich kobiet – niezależnie od powodów, decyzja o aborcji to wasza i tylko wasza decyzja, do której macie prawo. Leki bierzcie z bezpiecznych źródeł jak womenhelp.org. Na women help.org znajdziecie też instrukcje jak je przyjmować; to nic trudnego. i najważniejsze – nie dajcie się wpędzić w poczucie winy, nie dajcie sobie wmawiać wstydu. Nikt nie podejmie o waszym ciele lepszych decyzji niż wy same.

Na koniec słowo do polityków budujących na mojej historii swój kapitał polityczny. Bardziej niż przedwyborcze happeningi interesuje mnie konkretna ustawa. Ustawa o dekryminalizacji aborcji.

English

Thank you very much to my predecessor. My name is Joanna, I am from Krakow, and I had an abortion. But you already know that. The whole of Poland found out when I personally experienced what abortion stigma is in a country that has created hell for women.

What is stigma, really? Stigmatization applies to what is socially taboo – what is not normalized in a given culture. I came to Warsaw to tell you that abortion is normal. I say this openly and without shame. It’s high time to break the taboo.

Data from the Federation for Women and Family Planning show that up to 200,000 abortions are performed in Poland every year. ABT, which, in contrast to the Polish health care system, actually helps in these abortions, states that 1/3 of women in Poland have had at least one abortion. How long will we taboo and stigmatize what has long been an everyday occurrence?

The question of who should decide about our bodies, about our intimacy, is embarrassing. Women have always terminated unwanted pregnancies, and instead of sweeping the problem under the rug or hiding behind the false concern of a violent state, let’s think about how to truly help and ensure their safety.

By deciding on my own abortion, I did not break the law in any way. I also knew that the pills I received from Women Help Women are safe and are recommended by the World Health Organization. Despite not breaking any law, I was treated like a criminal by the police, who in the gynecologist’s office forced me to undress, threatening a body search. Why? Because almost two weeks after the abortion, my own doctor reported me.

Police violence and medical malpractice are one thing. But when I loudly opposed the violation of my rights, women’s rights, fundamental human rights, I triggered a new machine. A machine of systemic violence: hate, the “accidental” disclosure of my data in the media, demonizing my image, and questioning my credibility. This is a social punishment for loudly pointing out the system’s flaws.

However, such intimidation attempts are only effective when we allow ourselves to be intimidated. That’s why, fearlessly, I will keep repeating my story and my message to all women – regardless of the reasons, the decision about abortion is yours and only yours, to which you have the right. Take medications from safe sources like womenhelp.org. On womenhelp.org, you will also find instructions on how to take them; it’s not difficult. And most importantly – don’t let yourself be pushed into feeling guilty, don’t let others make you feel ashamed. Nobody will make better decisions about your body than you.

In conclusion, a word to politicians building their political capital on my story. I am more interested in a specific law than in pre-election events. A law decriminalizing abortion.

Ukrainian

Йоанна з Кракова/ Joanna z Krakowa 

Дуже дякую попередньому спікеру. Мене звати Йоанна, я з Кракова і я зробила аборт.

Але ви вже знаєте про це. Вся Польща дізналася про це, коли я на власному досвіді переконалася, що таке стигма аборту в країні, яка створила пекло для жінок.

Що таке стигма? Це таврування того, що є соціально табуйованим – того, що в даній культурі те, що в даній культурі не є нормальним. Я приїхала до Варшави, щоб

сказати вам, що аборт – це нормально. Я говорю це відкрито і без сорому. Прийшов час зруйнувати табу.

Дані Федерації жінок і планування сім’ї показують, що щороку в Польщі виконується до 200 000 абортів.  Abortion Dream Team, який – на відміну від польської системи охорони здоров’я системи охорони здоров’я – фактично сприяє проведенню цих абортів, повідомляє, що 1/3 жінок у Польщі зробили принаймні один аборт.

принаймні один аборт. Поки ми продовжуємо табуювати і стигматизувати те, що відбувається що відбувається вже давно?

Питання про те, хто повинен вирішувати про наше тіло, про нашу інтимність, викликає збентеження. Жінки переривають небажану вагітність з незапам’ятних часів, і замість того, щоб замовчувати проблему або ховатися за фальшивою стурбованістю жорстокої держави, давайте подумаємо, як по-справжньому допомогти їм і вберегти їх від небезпеки.

Приймаючи рішення зробити аборт, я жодним чином не порушила закон. Я також знала, що таблетки, які я отримала від “Жінки допомагають жінкам”, були безпечними і рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Хоча я не порушила закон, поліція поводилася зі мною як зі злочинницею, змусивши мене роздягнутися в кабінеті гінеколога, погрожуючи обшуком. Чому? Тому що майже через два тижні після аборту на мене доніс мій власний лікар.

Поліцейське насильство і медичне зловживання – це одне. Але коли я виступила проти порушення моїх прав, прав жінок, елементарних прав людини, я запустила нову машину.

Машину системного насильства. Знущання, “випадкове” викриття моїх даних у ЗМІ, демонізація мого образу і підрив довіри до мене. Це соціальне покарання за те, що я голосно вказую на помилки системи.

Однак такі спроби залякування ефективні лише тоді, коли ми самі дозволяємо себе залякувати. Тому я безстрашно повторюю свою історію і свій меседж до всіх жінок –

незалежно від причин, рішення зробити аборт – це ваше і тільки ваше рішення, рішення, на яке ви право. Приймайте ліки з безпечних джерел, таких як womenhelp.org. На womenhelp.org ви також знайдете інструкції, як їх приймати, це не складно. І найголовніше – не дозволяйте і не дайте себе приспати почуттю провини чи сорому. Ніхто не прийме кращого рішення щодо вашого тіла, ніж ви самі про ваше тіло краще, ніж ви самі.

Наостанок, декілька слів політикам, які будують свій політичний капітал на моїй історії. Більше, ніж передвиборчі події, ніж передвиборчі події, мене цікавить конкретний закон. Закон про декриміналізацію абортів.

Belarusian

Джаана з Кракава / Джаана з. Кракава 

Вялікі дзякуй папярэдняму спікеру. Мяне клічуць Джаана, я з Кракава і я зрабіла аборт.

Але вы ўжо ведаеце пра гэта. Уся Польшча даведалася пра гэта, калі я на ўласным досведзе пераканалася, што такое стыгма аборту ў краіне, якая стварыла пекла для жанчын.

Што такое стыгма? Гэта кляйменьне таго, што з’яўляецца сацыяльна табуяваным-таго, што ў дадзенай культуры тое, што ў дадзенай культуры не з’яўляецца нармальным. Я прыехаў у Варшаву, каб

сказаць вам, што аборт-гэта нармальна. Я кажу гэта адкрыта і без сораму. Прыйшоў час разбурыць табу.

Дадзеныя федэрацыі жанчын і планавання сям’і паказваюць, што штогод у Польшчы выконваецца да 200 000 абортаў.  Каманда Abortion Dream Team, якая-у адрозненне ад польскай сістэмы аховы здароўя-фактычна спрыяе гэтым абортам, паведамляе, што 1/3 жанчын у Польшчы зрабілі хаця б адзін аборт.

прынамсі, адзін аборт. Пакуль мы працягваем табуіраваць і стыгматызаваць тое, што адбываецца ўжо даўно?

Пытанне аб тым, хто павінен вырашаць аб нашым целе, аб нашай інтымнасці, выклікае збянтэжанасць. Жанчыны перарываюць непажаданую цяжарнасць з спрадвечных часоў, і замест таго, каб замоўчваць праблему або хавацца за фальшывай заклапочанасцю жорсткай дзяржавы, давайце падумаем, як па-сапраўднаму дапамагчы ім і зберагчы іх ад небяспекі.

Прымаючы рашэнне зрабіць аборт, я ніякім чынам не парушыла закон. Я таксама ведала, што таблеткі, якія я атрымала ад “жанчыны дапамагаюць жанчынам”, былі бяспечнымі і рэкамендаваныя Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя. хоць я не парушыла закон, паліцыя звярталася са мной як са злачынцай, прымусіўшы мяне распрануцца ў кабінеце гінеколага, пагражаючы ператрусам. Чаму? Таму што амаль праз два тыдні пасля аборту на мяне данёс мой уласны лекар.

Паліцэйскае гвалт і медыцынскае гвалт-гэта адно. Але калі я выступіла супраць парушэння маіх правоў, правоў жанчын, элементарных правоў чалавека, я запусціла новую машыну.

Машыну сістэмнага гвалту. Здзекі, “выпадковае” выкрыццё маіх дадзеных у СМІ, дэманізацыя майго ладу і падрыў даверу да мяне. Гэта сацыяльнае пакаранне за тое, што я гучна паказваю на памылкі сістэмы.

Аднак такія спробы запалохвання эфектыўныя толькі тады, калі мы самі дазваляем сябе запалохваць. Таму я бясстрашна паўтараю сваю гісторыю і свой мэсэдж да ўсіх жанчын –

незалежна ад прычын, рашэнне зрабіць аборт-гэта ваша і толькі ваша рашэнне, рашэнне, на якое вы маеце права. Прымайце лекі з бяспечных крыніц, такіх як womenhelp.org. На womenhelp.org вы таксама знойдзеце інструкцыі аб тым, як іх прымаць, гэта нескладана. І самае галоўнае – не дазваляйце і не дайце сябе ўсыпіць пачуццю віны або сораму. Ніхто не прыме лепшага рашэння аб вашым целе, чым вы самі аб вашым целе лепш, чым вы самі.

Напрыканцы, некалькі слоў палітыкам, якія будуюць свой палітычны капітал на маёй гісторыі. Больш, чым перадвыбарчыя падзеі, чым перадвыбарчыя падзеі, мяне цікавіць канкрэтны закон. Закон аб дэкрыміналізацыі абортаў.